Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.Deze is van toepassing

op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

 


Uitwerking


1 Naam:

Hervormde Gemeente Veessen

 

2 RSIN nummer:

Dit is 824117141, dit is het nummer van de landelijke kerk.

 

3 Contactgegevens:

 

   College van Kerkrentmeesters (CvK)
   
RSIN nummer 808324883

   Veesser Enkweg 8

   8194 LL Veessen

   Tel. 0578-631654

   E-mail kerkvoogdij@kerkveessen.nl

 

   College van Diakenen (CvD)

   Smeestraat 13a

   8194LG Veessen

   Tel. 0578-631489

   E-mail diaconie@kerkveessen.nl

 

4 Ons bestuur (Moderamen)

Het bestuur van de Kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

In onze gemeente telt de Kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de Kerkelijke gemeente.

 

   De samenstelling van de Kerkenraad is:

   1 Predikant voor 40%

   3 Ouderlingen

   3 Diakenen

   2 Ouderling-Kerkrentmeesters, 1 Kerkrentmeester

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen

van de gemeente, met uitzondering van Diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat

tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad

als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College

voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

5 Ons beleidsplan

In de bijlage vind u het  beleidsplan 

 

6 Het beloningsbeleid

De leden van het Moderamen, Colleges en Commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn in een betaalde functie.

De beloning van Kerkelijke medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale regelingen van de PKN.

 

7 De doelstelling

Het doel van de Hervormde Gemeente van Veessen is de blijde boodschap van Jezus Christus te delen met de

inwoners van Veessen. Hierin willen we volharden zoals in Hebreeën 10 staat: “Laten we opmerkzaam blijven

en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten,

zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”

Wij geloven dat het Christus zelf is die de gemeente vergadert rondom het Woord, Sacrament en gebeden en zo Zijn

gemeenschap hier op aarde bouwt en gestalte geeft.

 

Het doel van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Veessen is: omzien naar elkaar en recht doen aan de naaste.

Zij wil zich inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving voor mensen binnen maar ook buiten de kerk,

zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van behoeftigen. In samenwerking met verschillende organisaties en instanties zet

de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant.

 

De Hervormde Gemeente Veessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het

statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'Een gemeente is de

gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacrament'.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2

Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën,

toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke

kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de

afzonderlijke gemeenten ennandere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Veessen.

 

8 Verslag uitgeoefende activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente.

Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform

de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van

Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en

verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

9 Financiële verantwoording

 

Jaarrekening en begroting College van Diakenen

De complete jaarrekening en begroting is beschikbaar voor belanghebbenden. U kunt deze inzien bij de secretaris van

het College van Diakenen (contactgegevens zie 3).

 

Jaarrekening en begroting College van Kerkrentmeesters

De complete jaarrekening en begroting is beschikbaar voor belanghebbenden. U kunt deze inzien bij de secretaris van

het College van Kerkrentmeesters (contactgegevens zie 3).

 

 


Overzicht Diakonie


ANBI rapport

Overzicht Kerk


ANBI rapport

Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »