Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

 


Nieuwe ANBI-regels


Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk: de Gemeenten, Diaconieën, Classicale vergaderingen en de Landelijke Kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen.

Voor Kerkgenootschappen is een uitzondering gemaakt.

 


Transparantie verplicht


Elke Gemeente, Diaconie en Classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren: voor de Hervormde Gemeente Veessen zijn deze inmiddels op deze website te vinden.

 


Wat moet er online te zien zijn?


  • Naam van de Gemeente, Diaconie of Classis (NB: de Kerkordelijk juiste naam!)
  • Het RSIN- of fiscaal nummer
  • Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres)
  • Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden)
  • Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands). Met verwijzing (link) naar beleidsplan Landelijke Kerk
  • Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden, Protestantse Kerk Nederland en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)
  • De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)
  • Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
  • Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2014 betreffen
  • Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting).

 


Uitwerking


1 Naam:

Hervormde Gemeente Veessen

 

2 RSIN nummer:

 Het nummer 813 612 809 is nog geen eigen nummer, dit is van landelijke Protestantse Kerk.

 

3 Contactgegevens:

 

   College van Kerkrentmeesters (CvK)

   Veesser Enkweg 45a

   8194LK Veessen

   Tel. 0578 631270

   E-mail kerkvoogdij@kerkveessen.nl

 

   College van Diakenen (CvD)

   Smeestraat 13a

   8194LG Veessen

   Tel. 0578-631489

   E-mail diaconie@kerkveessen.nl

 

4 Ons bestuur (Moderamen)

Het bestuur van de Kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de Kerkelijke gemeente.

 

   De samenstelling van de Kerkenraad is:

   1 Predikant voor 50%

   3 Ouderlingen

   3 Diakenen

   2 Ouderling-Kerkrentmeesters, 1 Kerkrentmeester

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van Diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

5 Ons beleidsplan

In de bijlage vind u het  beleidsplan 

 

6 Het beloningsbeleid

De leden van het Moderamen, Colleges en Commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn in een betaalde functie.

De beloning van Kerkelijke medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale regelingen van de PKN.

 

7 De doelstelling

Het doel van de Hervormde Gemeente van Veessen is de blijde boodschap van Jezus Christus te delen met de inwoners van Veessen. Hierin willen we volharden zoals in Hebreeën 10 staat: “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”

Wij geloven dat het Christus zelf is die de gemeente vergadert rondom het Woord, Sacrament en gebeden en zo Zijn gemeenschap hier op aarde bouwt en gestalte geeft.

 

Het doel van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Veessen is: omzien naar elkaar en recht doen aan de naaste. Zij wil zich inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving voor mensen binnen maar ook buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van behoeftigen. In samenwerking met verschillende organisaties en instanties zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant. Zie ook Kerkorde X lid 3.

 

De Hervormde Gemeente Veessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacrament'. De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Veessen.

 

8 Verslag uitgeoefende activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

9 Financiële verantwoording

 

Hervormde Gemeente Veessen

College van Kerkrentmeesters

 

Begroting  2016  Rekening  2016 Rekening 2015
Baten
 Opbrengsten uit bezittingen 20.500 25.597 23.826
 Bijdragen gemeenteleden 48.500 55.983 53.730
 Subsidies en overige bijdragen van derden 4.868 10.053 4.868
Totaal baten  73.868 91.633 82.424
       
Lasten
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 42.700 42.382 42.198
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6.000 2.608 6.818
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.750 3.645 3.534
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 16.418 31.628 13.665
 Salarissen (koster, organist e.d.) 2.250 1.915 1.890
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.350 4.811 5.163
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 50 - -
Totaal lasten  76.518 86.989 73.268
       
Resultaat (baten - lasten) -2.650 4.644 9.156

 

Hervormde Gemeente Veessen

College van Diakenen

 

Begroting
2016

Rekening
2016

Rekening
2015

Baten

 Opbrengsten uit bezittingen

4.650

4.759

4.253

 Bijdragen gemeenteleden

3.200

4.168

5.015

Totaal baten

   7.850

8.927

9.268

 

 

 

 

Lasten

€  

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

2.600

2.908

4.786

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

-  

-  

-  

 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

900 

479

709

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

750 

542

657

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

-  

-  

 Salarissen (koster, organist e.d.)

-  

-  

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

4.000

4.278

4.022

Totaal lasten

8.250

8.207

10.174

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

-400

 720

906

 

 

Jaarrekening 2016 College van Kerkrentmeesters

De uitgebreide jaarrekening kunt u als u belanghebbende bent, inzien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (contactgegevens zie 3).

 

Begroting 2017 College van Kerkrentmeesters

Over 2017 is een resultaat begroot van circa 5.000 Euro nadelig, vanwege incidenteel hogere onderhoudskosten aan de kerkelijke gebouwen. Verder verwachten wij in 2017 geen bijzondere baten, lasten of investeringen. De begroting kunt u, als u belanghebbende bent, inzien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (contactgegevens zie 3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaarrekening 2016 College van Diakenen

De complete jaarrekening is beschikbaar voor belanghebbenden. U kunt deze inzien bij de secretaris van het College van Diakenen (contactgegevens zie 3).

 

Begroting 2017 College van Diakenen

De begroting kunt u, als u belanghebbende bent, inzien bij de secretaris van het College van Diakenen (contactgegevens zie 3). Het geraamde tekort in 2017 beraagt circa 1.000 Euro. Wij verwachten in 2017 geen bijzondere baten lasten of investeringen.

 


Kerkdiensten


22 juli - 9.30

Ds. M. Zoeteweij


29 juli - 9.30

Ds. J. StapActiviteiten


donderdag 6 september
Deelnemer

Eerste bijeenkomst Zus & Zo van het nieuwe seizoen.

Daarna om de de week (even weken)

 
Dienst afspelen


Klik HIER >> om de laatste kerkdiensten te beluisteren


Kerkgebouw
Nederlands Hervormde Kerk
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »