Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Uitwerking


A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Veessen

 

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Tel. 06-18774450

 

RSIN nummer:

KVK Kerk 76398625

KVK Landelijke Protestantse Kerk Nederland 302.58.482

RSIN Protestantse Kerk Nederland 824117141

 

Website Herv. Gemeente Veessen: www.kerkveessen.nl

E-mail Kerkvoogdij: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Adres: Kerkstraat 19

Postcode: 8194 LT 

Plaats: Veessen

 

Postadres: Broekstraat 4

Postcode: 8181 SE

Plaats: Heerde

 

De Hervormde Gemeente Veessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:

'Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord

en Sacrament'. De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit

rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën,

toezicht en (tucht-)rechtspraak die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke

kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diakonieën en nandere instellingen die tot dit Kerkgenootschap

behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Veessen.

 

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van

deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van

de Kerkelijke gemeente.

 

Het College van Kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen

en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is

eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht

op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van

beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt

de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden

en haar financiën.

 

 • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
  en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting,
  uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen
  en te verkondigen. 
 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
  enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk 'de roeping van kerk en gemeente.'

 

Het doel/visie van de Hervormde Gemeente van Veessen is de blijde boodschap van Jezus Christus

te delen met de inwoners van Veessen. Hierin willen we volharden zoals in Hebreeën 10 staat: “Laten we

opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven

van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de

dag van zijn komst ziet naderen.” Wij geloven dat het Christus zelf is die de gemeente vergadert rondom het

Woord, Sacrament en gebeden en zo Zijn gemeenschap hier op aarde bouwt en gestalte geeft.

 

 

D. Beleidsplan

In de bijlage vind u het  beleidsplan van de Hervormde Gemeente Veessen.

In deze bijlage vind u het beleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Kerk met als thema 'de toekomest

open tegemoet.'

 

 

E. Het beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in

de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/.

 

Leden van het kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

 

F. Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente.

Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform

de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College

van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en

verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

Activiteiten Hervormde Gemeente Veessen:

 • Het instand houden van een wekelijkse eredienst in ons kerkgebouw ter verkondiging van het evangelie van
  Jezus Christus.
 • Het organiseren VakantieBijbelWeek in augustus, Kerst-Inn op het kerkplein op Kerstavond, activiteiten voor
 • ouderen onder de noemer Welzijn Ouderen en kinder(neven)diensten op zondag.
 • Het instand houden van een monumentaal kerkgebouw.
 • Het instand houden van de begraafplaats van ons dorp. Tevens worden vanuit onze kerk en verenigingsgebouw
  regelmatig uitvaarten gehouden.

 

 

G Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere

werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten

vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de

voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk

gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk

afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan.

Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de 'ANBI-pagina' uit FRIS.

FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

 


Overzicht Kerk - KVK 76398625


ANBI rapport

Toelichting


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke

gemeente waartoe zij behoren.

 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel

wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden

inzamelingen. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van

de diaconale bezittingen.

 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale

(kerk)gebouwen of een specifiek project.

 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de

predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen,

benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan

de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het

in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »