Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Zien - Horen - Delen Pasen in drievoud


In een mooi volle kerk en samen met voorganger ds. Wijnand Sonnenberg, organist Elzo Luikens, met medewerking van Double4 en een bijdrage van de kindernevendienst mochten we op Paasmorgen vieren dat Jezus is opgestaan!

 

Het thema van deze dienst was in drievoud:

1) ZIEN, dat het graf leeg is

2) HOREN, dat Jezus is opgestaan

3) DELEN, aan anderen van deze vreugde

 

Dit naar aanleiding van de tekst uit Matteüs 10:1-10 uit de NBG-vertaling omdat die deze woorden iets duidelijker laat zien dan in de NBV-vertaling.

 

De opstanding

Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te belichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem. Toen zeide Jezus toe haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien.

 

De kindernevendienst had een vertelling voorbereid met het uitbeelden van het verhaal en het voorlezen van gedichtjes met aansluitend een lied.

 

We mochten ZIEN en HOREN wat er gebeurd is en nu mogen we DELEN aan iedereen:

Jezus is opgestaan, Halleluja!


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »